Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Bakgrunn og formål

Bakgrunn

Jf. arkivforskrifta §4 skal; «alle offentlege organ til kvar tid ha ein ajourført arkivplan som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal og vise kva slags instruksar, reglar, planar mv. som gjeld for arkivarbeidet». I riksarkivarens forskrift § 1-1 om arkivplan er det skildra eit minste krav til arkivplanen sitt innhald.

Den øvste leiinga i organet må sjå til at arkivarbeidet blir omfatta av organets internkontroll, jf. arkivforskrifta §4. I Austrheim kommune er dette ein del av det ansvaret som er lagt til kommunedirektøren etter kommunelova § 25-1, 1 avsnitt 2. ledd.

Formål

Formålet med arkivplanen er at den skal vere Austrheim kommune sitt kvalitetssystem for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, og såleis eit viktig internt arbeidsreiskap og styringsverktøy.

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i Austrheim kommune. Alle tilsette på servicekontoret og sakshandsamarar i kommunen er forplikta til å halda seg orientert om arkivplanen sitt innhald, og følgje dei retningsliner og rutinar som planen inneheld.

Fagansvarleg arkiv har eit overordna fagleg ansvar for kommunen si arkiv- og dokumentforvaltning.

Offentlege organ er pliktig å halde arkiv, jf. Arkivlova § 6. Kommunale arkiv er forvaltninga sin "hukommelse", og gjev samstundes innbyggjarane innsyn i forvaltninga gjennom innsynsløysinga på internett, og er i tillegg kjelder til innbyggjarane sin rettighetsdokumentasjon.

Laster...